Provozní řád víceúčelového hřiště

         

         Provozní řád víceúčelového hřiště

                                                        Čl. l

                                                    Využívání hřiště

1.  Zřizovatel víceúčelového hřiště je ( dále jen hřiště ) je obec Kašnice

2. Hřiště je určeno k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových skupin, zejména k míčovým hrám ( tenis, volejbal, nohejbal, malá kopaná, basketbal, badminton, florbal ), po případě v zimním období k bruslení.

3. Uživatel hřiště může být jednotlivec, nebo skupina, která splní podmínky tohoto provozního řádu.

4. Uživatel je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu. Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví a majetku.

 

                                                                      Čl. ll

                                             Poplatky za využívání hřiště

1. Občané s trvalým bydlištěm v obci Kašnice mají používání hřiště ke sportovním aktivitám zdarma.

 

                                            Čl. lll

                                           Provozní pokyny pro uživatele

1. Uživatelé jsou povinni šetřit zařízení areálu a dbát, aby nedošlo k jeho poškozování.


2. Každé poškození areálu a jeho zařízení je nutno neprodleně nahlásit správci hřiště.


3. Uživatel musí obci Kašnice uhradit způsobenou škodu na zařízení v plné výši.


4. Obec Kašnice neručí za případnou ztrátu předmětů uživatele v areálu.


5. Nalezené předměty se odevzdají na obecním úřadě. 

6. Před odchodem z hřiště je hráč povinen zamést hrací povrch hřiště; k tomuto účelu určeným kartáčem.

 

                                                         Čl. lV

                                           Dodržování bezpečnosti a ochrany majetku

                         V této souvislosti je v celém areálu hřiště zakázáno:

1. Vstupovat na hřiště s umělým povrchem v jakýchkoliv kopačkách s jakýmikoliv výstupky na podrážce.

2. Kouřit a používat žvýkačky.

3. Konzumovat alkoholické nápoje.

4. Manipulovat s otevřeným ohněm.

5. Vodit psy a jiná zvířata.

6. Jezdit na kole, nebo používat motorová vozidla.

7. Poškozovat zařízení areálu a zeleň.

8. Znečisťovat areál a ostatní plochy.

9. Narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem, nebo jiným způsobem.

10. Přinášet do areálu střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie či jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat.

11. Lézt po konstrukcích, sítích a oplocení .

12. Vjezd kol na umělý povrch a zpevněné plochy uvnitř oplocení hřiště.

13. Po povrchu je zakázáno smýkat těžké předměty.

14. Přenášet branky na malou kopanou, uvolňovat je od bezpečnostních jištění a jakkoliv s nimi manipulovat bez souhlasu správce hřiště.

 

                                                                Čl.V

                                             Nedodržování ustanovení provozního řádu

1. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat.

2. Nedodržování ustanovení podle provozního řádu, nebo jiné porušování občanského soužití v souvislosti s provozem hřiště je nutno sdělit správci hřiště či na obecním úřadu v obci Kašnice.

3. Odpovědnost za dodržování tohoto provozního řádu mají všichni uživatelé. Dohlíží správce víceúčelového hřiště. Správce a členové zastupitelstva obce mají právo a povinnost vyzvat uživatele k jeho dodržování, nebo je požádat o odchod z prostor víceúčelového hřiště. Všechny sporné případy se řeší na nejbližším zasedání obecního zastupitelstva  a to na písemný či ústní návrh dotčených osob.

 

Schváleno dne 8.7.2009 na pravidelném zasedání OZ obce Kašnice.